Nazwa
Skarbnik Miasta Rybnika
Telefon
32 43 92 206
Faks
32 42 24 124
Adres e-mail
Godz. przyjęć interesantów
poniedziałek - środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 18.00
piątek od 7.30 do 13.00
Do zadań Skarbnika Miasta (głównego księgowego budżetu) należy nadzór nad prawidłową gospodarką finansami Miasta, budżetem i jego realizacją, a w szczególności:
 • prowadzenie gospodarki finansowej Miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętymi zasadami,
 • organizacja i nadzorowanie opracowywania rachunkowości Urzędu Miasta jako organu finansowego i jednostki budżetowej,
 • nadzorowania opracowywania projektów przepisów wewnętrznych Prezydenta Miasta dotyczących finansów, budżetu i rachunkowości,
 • koordynowanie prac nad projektem budżetu,
 • wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian,
 • składanie kontrasygnaty na dokumentach, w których wyrażona jest czynność prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
 • bieżące analizowanie realizacji budżetu Miasta,
 • nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
 • opracowywanie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu i ich analiz,
 • podejmowanie decyzji administracyjnych w zakresie podatków i opłat lokalnych na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Wydziałami: Finansów, Podatków, Księgowości oraz Biurem Skarbnika Miasta,
 • wykonywanie innych obowiązków nałożonych zarządzeniami Prezydenta Miasta,
 • wykonywanie innych poleceń Prezydenta Miasta.