Nazwa stowarzyszenia
Rybnicki Uniwersytet Dziecięcy z siedzibą w Rybniku
Data wpisu do ewid.
2016-06-08
Cele
Celem Stowarzyszenia jest działalność prowadzona w kierunku aktywności edukacyjnej, a w szczególności: nauka, edukacja, oświata i wychowanie, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, działanie na rzecz rodziny i ochrony praw dziecka,