Numer wpisu
210/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki numer 2681/38, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Włościańskiej w Rybniku - Kłokocin.
Znak sprawy
Ek I-7635/00119/07
Data wydania
2007-04-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
KOPALNIA PIASKU „KOTLARNIA” S.A., ul. Dębowa 3; 47 – 246 Kotlarnia
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-19