Numer wpisu
291/E/2009
Dotyczy
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla "Budowy wytwórni mas bitumicznych w Rybniku przy ul. Poligonowej"
Data sporządzenia dokumentu
2009-10-02
Zamawiający
"Dynamic" s.c., ul. Gwarków 8/15, 44-100 Gliwice
Wykonawca
Pzedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska SEPO Sp. z o.o., ul. Dworcowa 47, 44-190 Knurów
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
Prefeta-Rduch Katarzyna (Ek I)
Wpis z dnia
2009-10-20