Nazwa
Fundacja Nowa Kreacja
KRS
0001067615
WWW
Cele
Celem fundacji jest prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.