Nazwa
Fundacja Pomocy i Dialogu "Integra"
Cele
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.