Nazwa
"SUPERFUNDACJA"
Mail
KONTAKT@SUPERFUNDACJA.ORG.PL
Cele
Wspieranie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.