RSIP II - Rybnicki System Informacji Przestrzennej

Projekt zakłada rozwój istniejącego w Urzędzie systemu typu GIS/SIT na jednostki organizacyjne miasta (Straż Miejska, Zarząd Zieleni Miejskiej, Rybnickie Służby Komunalne, Zarząd Transportu Zbiorowego, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego) oraz na służby publiczne działające na naszym terenie (policja, pogotowie, straż pożarna). System  udostępnia użytkownikom nowe narzędzia mapowe oraz zapewnia zdalny dostęp do zasobów systemu. Projekt został zrealizowany w latach 2007-2011.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.rsip.rybnik.eu w dziale O projekcie.

Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR

Projekt ma na celu uruchomienie jednolitego elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych w celu ujednolicenia systemu zarządzania dokumentami, zwiększenia usług świadczonych drogą elektroniczną o zadania realizowane przez podległe jednostki, a tym samym skrócenie czasu podejmowania decyzji i usprawnienia zarządzania miastem. Budowa intranetu i wdrożenie SEOD w jednostkach doprowadzi do ujednolicenie e-usług i zgromadzenia ich na jednolitej dla miasta Platformie Elektronicznych Formularzy (SEKAP, ePUAP).

Wartość całkowita projektu wynosi 3 263 658,22 zł., z czego 1 931 318,12 zł. stanowi dofinansowanie w ramach Działania 2.2 „Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych”. Priorytet II „Społeczeństwo Informacyjne” RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Miejska Sieć Szerokopasmowa

Celem inwestycji jest poprawa jakości infrastruktury teleinformatycznej w mieście i tym samym zapewnienie jak największej liczbie mieszkańców szerokopasmowego dostępu do sieci Internet. Obecny stan tej infrastruktury jest niewystarczający i niedostosowany do potrzeb zarówno mieszkańców jak i firm oraz administracji.  Realizację inwestycji  podzielono na dwa projekty.

Pierwszy projekt o nazwie „Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku” został zakończony w wrześniu 2013 r. i swoim zasięgiem objął 13 dzielnic miasta, w których podłączone do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej zostały 133 instytucje publiczne - w tym szkoły, przedszkola, inne placówki oświatowe, a także ważniejsze służby publiczne działające na terenie miasta Rybnika. Sieć teletechniczna poprowadzona została wzdłuż głównych dróg w mieście, z reguły na gruntach należących do miasta. W sumie powstało m.in. 59 km kanalizacji teletechnicznej, 75 km kablowej sieci światłowodowej, Centrum Przetwarzania Danych i 4 infokioski. Właścicielem całości wybudowanej infrastruktury  jest miasto Rybnik.

Wybudowaną światłowodową sieć szkieletową podzielono na tzw. nitki rozchodzące się promieniście od centrum do najdalszych dzielnic miasta. Każda nitka oprócz głównego ciągu (szkieletu) posiada odnogi, które są przyłączami do instytucji znajdujących się w zasięgu danego ciągu głównego nitki. W ramach projektu wyszczególniono następujące nitki:

  • Chwałowicka - rozpoczyna się na rondzie Chwałowickim i biegnie wzdłuż ul. Chwałowickiej, dalej ul. 3 Maja aż do Przedszkola nr 49.
  • Wodzisławska - rozpoczyna się na rondzie Wodzisławskim i przechodzi przez dzielnice  Zamysłów, Niedobczyce, gdzie rozdziela się na dwa ciągi, z których jeden poprzez Popielów biegnie do Gimnazjum nr 13 w dzielnicy Radziejów, a drugi przez dzielnicę Niewiadom aż do byłej Szkoły Specjalnej przy ul. Raciborskiej 260.
  • Gliwicka - rozpoczyna się w miejscu przecięcia się sieci z ulicą Wyzwolenia, następnie przez dzielnicę Rybnik-Północ i dalej wzdłuż ul. Gliwickiej przez dzielnicę Wielopole aż do skrzyżowania z ul. Podmiejską. W okolicach ul Wielopolskiej jest odejście w stronę dzielnicy Kamień, gdzie kończy się na Przedszkolu nr 32.

Wszystkie nitki swój początek biorą w Obszarze Centrum, w którym zlokalizowane są najważniejsze węzły rdzeniowe sieci wraz z pierścieniem światłowodowym łączącym wszystkie wyżej wymienione nitki zapewniającym wysoką niezawodność sieci. W Obszarze Centrum oprócz budowy nowej kanalizacji teletechnicznej wykorzystano kanalizację monitoringu miejskiego tym samym obniżając koszty projektu i ograniczając do minimum  utrudnienia dla mieszkańców miasta związane z pracami ziemnymi.

Całkowita wartość projektu wynosi 14 292 351,22 zł., z czego koszty kwalifikowane wyniosły 13 992 839,73 zł. Wartość dofinansowania wynosi 11 756 852,74 zł. w ramach Programu Rozwoju Subregionów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Drugi projekt o nazwie „Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku – etap II” został zakończony w marcu 2014 r. W trakcie jego realizacji wybudowano infrastrukturę pasywną w pozostałych 14 dzielnicach miasta o łącznej długości 43 km. Podłączono do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej, sieć wewnętrzną 47 instytucji publicznych, uruchomiono 5 infokiosków i 2 punkty bezprzewodowego dostępu do Internetu. Właścicielem całości wybudowanej infrastruktury  jest miasto Rybnik. Projekt został wzorem pierwszego etapu podzielony na poszczególne nitki rozchodzące się promieniście z obszaru centrum w kierunku dzielnic objętych tym etapem budowy. W ramach projektu wyszczególniono następujące nitki:

  • Żorska – rozpoczyna się na ul. Mikołowskiej w okolicach skrzyżowania z ul. Orzeszkowej i następnie biegnie przez dzielnice: Paruszowiec – Piaski, Ligota – Ligocka Kuźnia, Gotartowice, Boguszowice Stare, Kłokocin, aż do dzielnicy Boguszowice Osiedle gdzie kończy się na Gimnazjum nr 5.
  • Rudzka – rozpoczyna się w okolicach Zespołu Szkół Ekonomiczno usługowych i biegnie następnie przez dzielnice Maroko – Nowiny, Orzepowice gdzie jest odejście w kierunku dzielnicy Rybnicka Kuźnia, następnie przez dzielnicę Chwałęcice aż do dzielnicy Stodoły gdzie kończy się na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.
  • Obszar Grabownia Ochojec – rozpoczyna się w punkcie styku z etapem pierwszym na ul. Gliwickiej w okolicach skrzyżowania z ul. Podmiejską i następnie biegnie przez Golejów gdzie jest odejście w kierunku Grabowni, następnie do dzielnicy Ochojec gdzie sieć kończy się na Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3.
  • Obszar Zebrzydowice – Rozpoczyna się na ul. Zebrzydowickiej na skrzyżowaniu z ul. Dąbrówki i biegnie przez dzielnicę Zebrzydowice gdzie kończy się w Szkole Podstawowej nr 12.

Wartość całkowita projektu wynosi 7 931 446,68 zł., z czego 6 738 711,38 zł. stanowi dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Elektroniczna Karta Miejska (e-karta) – zadanie zakończone

Projekt swoim zakresem obejmował wdrożenie elektronicznej karty miejskiej w ramach, której funkcjonują następujące usługi: elektroniczny bilet autobusowy, elektroniczna portmonetka, karnety wstępu do miejskich ośrodków sportu i rekreacji, podpis elektroniczny. W ramach projektu uruchomiono także publiczne punkty dostępu do Internetu – telecentra i infokioski. Projekt został zrealizowany w latach 2006-2007.

Doładowanie e-karty przez Internet

Projekt jest rozszerzeniem zakończonego projektu Elektronicznej Karty Miejskiej (e-karty). Udostępniona, nowa funkcjonalność umożliwia użytkownikom e-karty dokonanie zakupu biletu komunikacji miejskiej przez sieć Internet. Użytkownicy poprzez specjalnie przygotowaną stronę internetową zamawiają bilety komunikacji miejskiej, otrzymując równocześnie unikalne dane niezbędne do wykonania przelewu na konto Zarządu Transportu Zbiorowego (ZTZ) w Rybniku. Po wykonaniu prawidłowego przelewu użytkownik może wgrać bilet na e-kartę w jednym z Miejskich Punktów Sprzedaży ZTZ lub w przypadku posiadania
e-karty z interfejsem stykowym i odpowiedniego czytnika przenosi bilet na e-kartę samodzielnie w domu. Projekt uzyskał dofinansowanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach dofinansowania przedsięwzięć informatyzacyjnych w wysokości 180 000 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 240 000 zł. Projekt został zrealizowany w 2010 r.

Przeniesienie centrum monitoringu wizyjnego Miasta z Komendy Miejskiej Policji przy Placu Armii Krajowej do budynku Straży Miejskiej przy ulicy Reymonta

W czerwcu 2014 roku zawarto umowę z Wykonawcą (przetarg) na realizację zadania "Przeniesienie centrum monitoringu wizyjnego Miasta z Komendy Miejskiej Policji przy Placu Armii Krajowej do budynku Straży Miejskiej przy ulicy Reymonta. Wartość inwestycji wyniosła 522 041,52 zł. Inwestycję zakończono w sierpniu 2014 roku.

 
 
Odsłon strony: 13029 Metryka
Redaktor: Grażyna Dudzik (Naczelnik Wydziału Inf)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2016-06-01 Aktualizacja treściJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)
2016-06-01 Aktualizacja treściJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)
2015-12-30 Aktualizacja treściJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)
2015-12-30 Aktualizacja treściJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)
2015-04-29 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2014-09-30 Aktualizacja treściJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)
2014-07-03 Aktualizacja treściJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)
2014-07-03 Aktualizacja treściJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)
2014-04-03 Aktualizacja treściJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)
2014-01-20 Aktualizacja treściJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)
2014-01-20 Aktualizacja treściJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)
2014-01-20 Aktualizacja treściJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)
2014-01-20 Aktualizacja treściJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)
2014-01-20 Aktualizacja treściJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)
2013-12-16 Aktualizacja treściJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)
2013-12-16 Aktualizacja treściJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)
2013-12-16 Aktualizacja treściJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)
2013-08-19 Aktualizacja treściJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)
2012-11-21 Aktualizacja treści
2012-11-21 Aktualizacja treści
2012-05-22 Korekta redaktorskaSzulc Przemysław (Referent Inf-II)
2012-05-22 Aktualizacja treściSzulc Przemysław (Referent Inf-II)
2012-02-21 Aktualizacja treściSzulc Przemysław (Referent Inf-II)
2012-01-18 Aktualizacja treściSzulc Przemysław (Referent Inf-II)
2012-01-05 Aktualizacja treściSzulc Przemysław (Referent Inf-II)
2011-10-11 Aktualizacja treści
2011-07-07 Aktualizacja treściSzulc Przemysław (Referent Inf-II)
2011-03-31 Aktualizacja treści
2011-03-31 Aktualizacja treści
2010-12-15 Aktualizacja treści
2010-06-11 Aktualizacja treściDudzik Grażyna (Naczelnik Wydziału Inf)
2009-11-25 Usunieto stronęSorychta Szymon (Stażysta Inf-II)
2009-11-25 DodanoDudzik Grażyna (Naczelnik Wydziału Inf)
2009-11-24 DodanoSzulc Przemysław (Młodszy Referent Inf-II)