Numer
380/XXIV/2016
Dotyczy
Zmiany uchwały nr 208/XIV/2015 w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Miasto Rybnik
Kategorie
  • Edukacja
  • Jednostki Organizacyjne
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
4882
Data ogłoszenia
29 września 2016 r.
Data wejścia w życie
14 października 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
  • związki zawodowe działające w oświacie
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 107 KB]
Uzasadnienie [pdf - 15 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 97 KB]
Publikacja: 27 września 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)