Strona internetowa Wydziału Geodezji i Kartografii

Informujemy, że została uruchomiona strona internetowa naszego wydziału pod adresem https://geodezja.rybnik.eu/, na której znajdują się aktualne informacje dotyczące funkcjonowania naszej jednostki. W związku z powyższym z dniem 30 września br. przestanie funkcjonować zakładka Informacje dla geodetów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika.

Udostępnienie szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej.

W związku z wejściem w życie od dnia 24 czerwca 2020 roku ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z COVID-19, w nawiązaniu do art. 15zzzia ust. 1 pkt 2c, poniżej zamieszczamy do pobrania dane dotyczące szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej.

Metryka 2473_Osnowa_pozioma_6.124.25 [zip - 1584 KB]

Metryka 2473_Osnowa_pozioma_6.124.26 [zip - 1753 KB]

Metryka 2473_Osnowa_pozioma_6.125.24 [zip - 746 KB]

Metryka 2473_Osnowa_pozioma_6.125.25 [zip - 104 MB]

Metryka 2473_Osnowa_pozioma_6.125.26 [zip - 79 MB]

Metryka 2473_Osnowa_pozioma_6.126.24 [zip - 1819 KB]

Metryka 2473_Osnowa_pozioma_6.126.25 [zip - 112 MB]

Metryka 2473_Osnowa_pozioma_6.126.26 [zip - 50 MB]

Metryka 2473_Osnowa_pozioma_6.127.25 [zip - 52 MB]

Metryka 2473_Osnowa_pozioma_6.127.26 [zip - 21 MB]

Metryka 2473_Osnowa_pozioma_6.128.25 [zip - 958 KB]

Metryka 2473_Osnowa_Wysokościowa [zip - 76 MB]

Pogląd Głównego Geodety Kraju w sprawie uzyskiwania przez projektantów danych ewidencji gruntów i budynków. 

Metryka Pogląd Głównego Geodety Kraju [pdf - 301 KB]

Uwaga! Łączenie i podział działek. - AKTUALIZACJA

Wykonawca prac geodezyjnych, którego zamiarem jest połączenie i podział działki, zgłaszając pracę geodezyjną wskazuje następujące cele: aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz mapa z projektem podziału nieruchomości (praca ta może również zostać zgłoszona jako dwie odrębne prace geodezyjne).

W przypadku gdy zmianie ulega powierzchnia działki, bądź użytki gruntowe pracę należy wykonać dwuetapowo, gdyż w pierwszym etapie należy do bazy danych ewidencyjnych wprowadzić udokumentowane zmiany w celu zastąpienia danych niezgodnych ze stanem faktycznym, stanem prawnym, czy też zastąpienia danymi zgodnymi z obowiązującymi standardami technicznymi. Na tym etapie można połączyć działki. Dopiero po zaktualizowaniu danych możliwe jest przyjęcie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatu technicznego z projektem podziału nieruchomości. Aktualizacja danych ewidencji gruntów następuje w drodze czynności materialno-technicznej, na wniosek zainteresowanego podmiotu zgodnie z art. 24 ust. 2b pkt 1h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725). Podstawą wprowadzenia zmian do ewidencji gruntów i budynków jest wykaz zmian danych ewidencyjnych. Należy również pamiętać, że pola powierzchni działek powinny zostać policzone zgodnie ze standardami określonymi w § 61 i § 62 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393).

W przypadku pełnej zgodności danych ewidencyjnych działek (powierzchnia i użytki gruntowe) połączenie i ponowny podział można wykonać jednoetapowo. Podczas rezerwacji numerów działek za pośrednictwem aplikacji i.KERG należy wskazać jednocześnie wszystkie działki biorące udział w połączeniu, określić ilość działek jakie mają powstać po podziale, wybrać „akcję” podział, a następnie w przypadku kiedy występują różne mianowniki zwrócić się do pracownika ODGiK o dokończenie rezerwacji .

UWAGA !!!

W nawiązaniu do zapisów § 61 i § 62 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jedn. z 2015 r, poz. 542) informujemy, że na terenie Miasta Rybnika w grudniu 2009 r. zostały zakończone prace geodezyjne dotyczące modernizacji szczegółowej osnowy poziomej II i III klasy w związku z czym, punktami granicznymi spełniającymi warunek określony w § 61 („… położenie względem osnowy geodezyjnej 1 klasy zostało określone na podstawie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych z błędami średnimi nieprzekraczającymi 0,30 m ..”) mogą być jedynie punkty graniczne, dla których dane o ich położeniu zostały pozyskane w oparciu o punkty zmodernizowanej osnowy (pomierzone po 2009 r.) lub pomierzone techniką RTK w systemie ASG-EUPOS.

UWAGA !!!

W związku z częstymi pytaniami wykonawców prac geodezyjnych, w zakładce "Druki i mapy przeglądowe" opublikowana została tabela przekodowań obiektów dla rejestrów PRPOG, BDSOG, EGiB, BDOT500, GESUT wg rozporządzeń na kody w SIP GEO-INFO.  Link do tabeli TUTAJ

Link do GEO-INFO i.KERG: https://geodeta.gpue.rybnik.eu

 Wykaz terenów zamkniętych

Metryka Wykaz terenów zamkniętych MON_2019-05-07 [xls - 16 KB]

Metryka Wykaz terenów zamkniętych PKP_2019-05-07 [xls - 109 KB]

 
 
Odsłon strony: 47196 Metryka
Redaktor: Joanna Kluba (Kierownik Referatu G-II)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2020-09-10 Aktualizacja treści
2020-09-10 Aktualizacja treściIzabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II)
2020-09-10 Aktualizacja treści
2020-09-10 Aktualizacja treściIzabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II)
2020-07-02 Aktualizacja treści
2020-07-02 Aktualizacja treściSławomir Hoła (Inspektor G-II)
2020-07-02 Aktualizacja treści
2020-07-02 Aktualizacja treściSławomir Hoła (Inspektor G-II)
2020-07-02 Aktualizacja treści
2020-07-02 Aktualizacja treściSławomir Hoła (Inspektor G-II)
2020-07-02 Aktualizacja treści
2020-07-02 Aktualizacja treściSławomir Hoła (Inspektor G-II)
2020-07-02 Aktualizacja treści
2020-07-02 Aktualizacja treściSławomir Hoła (Inspektor G-II)
2020-07-02 Aktualizacja treści
2020-07-02 Aktualizacja treściSławomir Hoła (Inspektor G-II)
2020-07-02 Aktualizacja treści
2020-07-02 Aktualizacja treściSławomir Hoła (Inspektor G-II)
2020-07-02 Aktualizacja treści
2020-07-02 Aktualizacja treściSławomir Hoła (Inspektor G-II)
2020-07-02 Aktualizacja treści
2020-07-02 Aktualizacja treściSławomir Hoła (Inspektor G-II)
2020-07-02 Aktualizacja treści
2020-07-02 Aktualizacja treściSławomir Hoła (Inspektor G-II)
2020-06-22 Aktualizacja treści
2020-06-22 Aktualizacja treściSławomir Hoła (Inspektor G-II)
2020-06-22 Aktualizacja treści
2020-06-22 Aktualizacja treściSławomir Hoła (Inspektor G-II)
2020-06-22 Aktualizacja treści
2020-06-22 Aktualizacja treściSławomir Hoła (Inspektor G-II)
2020-03-23 Aktualizacja treściSławomir Hoła (Inspektor G-II)
2020-03-23 Aktualizacja treści
2020-03-13 Aktualizacja treściIzabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II)
2020-03-13 Aktualizacja treści
2020-02-25 Aktualizacja treściIzabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II)
2020-02-25 Aktualizacja treści
2020-02-20 Aktualizacja treściIzabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II)
2020-02-20 Aktualizacja treści
2020-02-18 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2020-02-18 Aktualizacja treści
2019-12-23 Aktualizacja treściSławomir Hoła (Inspektor G-II)
2019-12-23 Aktualizacja treści
2019-10-17 Aktualizacja treściIzabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II)
2019-10-17 Aktualizacja treści
2019-10-15 Aktualizacja treściIzabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II)
2019-10-15 Aktualizacja treści
2019-05-10 Aktualizacja treściIzabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II)
2019-05-10 Aktualizacja treści
2019-03-12 Aktualizacja treściIzabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II)
2019-03-12 Aktualizacja treści
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.