Uwaga Wykonawcy!

Dla punktów granicznych, których położenie zostało określone podczas pomiarów terenowych niepoprzedzonych rozgraniczeniem nieruchomości, wznowieniem znaków granicznych, wyznaczeniem punktów granicznych czy też ustaleniem ich położenia (zał. 4a – Katalog obiektów EGiB – do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) czyli dla punktów, których położenie zostało określone podczas ich ponownego pomiaru np. podczas czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi – atrybut ZRD przyjmuje wartość 2. W nawiązaniu do wyżej przytoczonego przepisu należy w opracowaniach geodezyjnych zgłaszanych po 01.02.2019 r. przekazywanych do tutejszego ośrodka dla w/w punktów nadawać atrybut ZRD 2.

Uwaga! Treść mapy do celów projektowych.

Zgodnie z § 78 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263 poz. 1572 teks jednolity) do sporządzenia mapy do celów projektowych wykonawca wykorzystuje opracowania planistyczne oraz projekty budowlane i inne dokumenty objęte pozwoleniem na budowę dotyczące terenu projektowanej inwestycji lub terenów sąsiednich. Natomiast § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133 teks jednolity) wskazuje, że treścią map do celów projektowych powinny być również opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, nieprzekraczalne linie zabudowy itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wyżej przytoczony przepis należy stosować dla opracowaniach zgłoszonych po 15.03.2019 r.

Uwaga! Wnioski dotyczące aktualizacji informacji zawartych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z art. 24 ust. 2b pkt 1h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 tekst jednolity ze zmianami) aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze czynności materialno-technicznej na wniosek zainteresowanego podmiotu ewidencyjnego. We wniosku tym należy wskazać (nie dołączać do wniosku) dokumentację geodezyjną przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierającą dokumenty będące podstawą wprowadzenia zmian do bazy ewidencji gruntów i budynków. Dokumenty te nie muszą być załączane do wniosku, gdyż znajdują się w zasobie.

Uwaga! Łączenie i podział działek.

W oparciu o art. 98b ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 tekst jednolity ze zmianami) właściciele bądź użytkownicy wieczyści nieruchomości mogą złożyć zgodny wniosek o połączenie i ponowny podział nieruchomości na działki gruntu. Wykonawca prac geodezyjnych, którego zamiarem jest połączenie i podział działki, zgłaszając pracę geodezyjną łącznie wskazuje następujące cele: aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz mapa z projektem podziału nieruchomości (praca ta może również zostać zgłoszona jako dwie odrębne prace geodezyjne). Praca geodezyjna zgłoszona łącznie powinna zostać podzielona na dwie części – połączenie działek (cel aktualizacja ewidencji gruntów) i podział działek (cel mapa z projektem podziału nieruchomości). Istotnym w takich przypadkach jest, aby rezerwacja numerów nie była dokonywana jednocześnie dla połączenia i podziału. Najpierw należy zarezerwować numer/numery dla działki/działek, które powstaną po połączeniu. Rezerwacji numerów dla części dotyczącej podziału należy dokonać po zaktualizowaniu danych ewidencji gruntów na podstawie dokumentów z połączenia działek. Aktualizacja ewidencji gruntów dotycząca połączenia działek ewidencyjnych następuje w drodze czynności materialno-technicznej zgodnie z art. 24 ust. 2b pkt 1h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 tekst jednolity ze zmianami). W tym przypadku, zgodnie z powołanymi przepisami, aktualizacja danych następuje na wniosek zainteresowanego podmiotu. Operat techniczny dotyczący połączenia działek powinien zawierać wykaz zmian danych ewidencyjnych, który będzie stanowił podstawę wprowadzenia zmian do EGiB. Należy również pamiętać, że pole powierzchni działki powinno zostać policzone zgodnie ze standardami określonymi w § 61 i § 62 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 tekst jednolity ze zmianami). Pole powierzchni działki powstałej z połączenia oblicza się bez uwzględnienia granic działek przebiegających wewnątrz nowo powstałej działki. Dopiero zaktualizowana baza danych ewidencji gruntów (na podstawie dokumentacji z połączenia działek) umożliwia wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości.

Uwaga !

Informacja dotycząca planowanego dojazdu do nowo wydzielanych działek.

Metryka Informacja dla geodetów.pdf [pdf - 558 KB]
  

Informujemy, że w operatach technicznych będących wynikiem prac zgłoszonych po dniu 1 września 2017 r. należy zamieszczać następujące dokumenty:

1. w operatach sytuacyjnych powinny znaleźć się:

a) wykaz współrzędnych zawierający wszystkie dane z pomiaru z odpowiednimi kodami obiektów;

b) wykaz współrzędnych będący odzwierciedleniem przekazywanej roboczej bazy danych, zawierający współrzędne punktów do wprowadzenia na mapę (bez pikiet, których położenie było jedynie kontrolowane) wraz z kodami obiektów;

2. w operatach prawnych, lub zawierających dane dotyczące punktów granicznych, powinny znaleźć się:

a) w przypadku pomiaru punktów granicznych :

i. wykaz współrzędnych zawierający wszystkie dane z pomiaru z odpowiednimi kodami obiektów,

ii. porównanie współrzędnych i atrybutów punktów granicznych z bazy danych pzgik i z pomiaru,

iii. wykaz współrzędnych będący roboczą bazą danych, zawierającą dane do wprowadzenia – współrzędne i wszystkie atrybuty, przy czym w bazie mogą znaleźć się jedynie te punkty graniczne, których współrzędne się zmieniają (różnica współrzędnych pomiędzy bazą a danymi z pomiaru przekraczająca 15 cm dla punktów stabilizowanych i 25 cm dla niestabilizowanych, lub punkt był pomierzony na nieaktualną osnowę);

b) w przypadku gdy punkty graniczne nie były pomierzone a zmieniły się jedynie atrybuty (np. ZRD z 2 na 1):

i. współrzędne punktu nie są umieszczane w wykazie współrzędnych,

ii. punkt nie jest zamieszczany w porównaniu współrzędnych i atrybutów punktów granicznych,

iii. wykaz współrzędnych będący roboczą bazą danych, zawierającą dane do wprowadzenia – współrzędne z bazy danych pzgik i wszystkie atrybuty (zmieniane i pozostające bez zmian).

UWAGA !

W związku ze stanowiskami Głównego Geodety Kraju oraz Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, które otrzymaliśmy w odpowiedzi na nasze zapytanie dotyczące zasad zgłaszania prac geodezyjnych obejmujących powierzchnię całego miasta informujemy, że każda praca geodezyjna winna być zgłaszana oddzielnie. Określanie obszaru, celu i rodzaju zgłaszanych prac powinno być zgodne z prawdą i stanem faktycznym oraz nie może służyć obejściu przepisów art. 40d ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 ze zmianami). Ponad to Główny Geodeta Kraju wskazuje, że „zgłoszenie uzupełniające” nie może być wykorzystywane do rozszerzania obszaru opracowania czy też do dodawania nowego celu lub rezultatu zgłoszonych prac. W związku z powyższym informujemy, że w naszej jednostce przyjmujemy wyżej opisaną interpretację przepisów prawa. Prace, które są realizowane w formie „zgłoszenia otwartego na obszarze całego miasta” nie mogą być kontynuowane jeśli nie dotyczą jednej pracy geodezyjnej.

Płatności internetowe w Systemie GPUE (Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych).

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w ramach Geoinformacyjnej Platformy Usług Elektronicznych (opartej na oprogramowaniu Geo-Info) w Urzędzie Miasta Rybnika od dnia 15.12.2016r. udostępniono płatności internetowe, pozwalające na szybkie i wygodne opłacanie on-line należności z tytułu udostępniania materiałów zasobu w ramach zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych. Usługa elektronicznego wnoszenia opłat będzie dostępna w aplikacji i.KERG przez system Paybynet, którego operatorem jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

System Paybynet działa w schemacie bezpośredniego przelewu z potwierdzeniem, czyli z rachunku bankowego Geodety na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika - co zapewnia spełnienie obowiązków związanych z opłatami publiczno-prawnymi.

Jako pierwsi z usługi bezpośrednich płatności internetowych mogą korzystać klienci następujących banków:                                         http://www.paybynet.pl/dla-internauty/sprawdz-swoj-bank/

Więcej informacji na temat płatności znajdziecie Państwo na stronach dostawcy rozwiązania: www.paybynet.pl

UWAGA !!!

W nawiązaniu do zapisów § 61 i § 62 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jedn. z 2015 r, poz. 542) informujemy, że na terenie Miasta Rybnika w grudniu 2009 r. zostały zakończone prace geodezyjne dotyczące modernizacji szczegółowej osnowy poziomej II i III klasy w związku z czym, punktami granicznymi spełniającymi warunek określony w § 61 („… położenie względem osnowy geodezyjnej 1 klasy zostało określone na podstawie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych z błędami średnimi nieprzekraczającymi 0,30 m ..”) mogą być jedynie punkty graniczne, dla których dane o ich położeniu zostały pozyskane w oparciu o punkty zmodernizowanej osnowy (pomierzone po 2009 r.) lub pomierzone techniką RTK w systemie ASG-EUPOS.

UWAGA !!!

W związku z częstymi pytaniami wykonawców prac geodezyjnych, w zakładce "Druki i mapy przeglądowe" opublikowana została tabela przekodowań obiektów dla rejestrów PRPOG, BDSOG, EGiB, BDOT500, GESUT wg rozporządzeń na kody w SIP GEO-INFO.  Link do tabeli TUTAJ

Link do GEO-INFO i.KERG: https://geodeta.gpue.rybnik.eu

 Wykaz terenów zamkniętych

Metryka Wykaz terenów zamkniętych MON_2019-02-19.xls [xls - 16 KB]
Wykaz terenów zamkniętych PKP_2019-02-19.xls [xls - 109 KB]

 
 
Odsłon strony: 43610 Metryka
Redaktor: Joanna Kluba (Kierownik Referatu G-II)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2019-03-12 Aktualizacja treści Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) Pokaż
2019-03-12 Aktualizacja treści Pokaż
2019-03-08 Aktualizacja treści Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) Pokaż
2019-03-08 Aktualizacja treści Pokaż
2019-03-08 Aktualizacja treści Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) Pokaż
2019-03-08 Aktualizacja treści Pokaż
2019-01-25 Aktualizacja treści Pokaż
2019-01-25 Aktualizacja treści Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) Pokaż
2018-12-31 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2018-12-31 Aktualizacja treści Pokaż
2018-09-19 Aktualizacja treści Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) Pokaż
2018-09-19 Aktualizacja treści Pokaż
2018-07-20 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2018-07-20 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2017-12-27 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2017-12-27 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2017-12-27 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2017-12-27 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2017-11-20 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2017-11-20 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2017-11-09 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2017-11-09 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2017-08-17 Aktualizacja treści Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) Pokaż
2017-08-17 Aktualizacja treści Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) Pokaż
2017-05-24 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2017-05-24 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2017-05-22 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2017-05-22 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2017-05-09 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2017-05-09 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2017-01-05 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2017-01-05 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2017-01-05 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2017-01-05 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2016-12-12 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2016-12-12 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2016-12-12 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2016-12-12 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2016-05-11 Aktualizacja treści Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) Pokaż
2016-05-11 Aktualizacja treści Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) Pokaż
2016-05-11 Aktualizacja treści Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) Pokaż
2016-05-11 Aktualizacja treści Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) Pokaż
2016-03-15 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2016-03-15 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2016-03-11 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2016-03-11 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2016-03-04 Aktualizacja treści Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) Pokaż
2016-03-04 Aktualizacja treści Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) Pokaż
2016-02-08 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2016-02-08 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.