Udostępnienie szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej.

W związku z wejściem w życie od dnia 24 czerwca 2020 roku ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z COVID-19, w nawiązaniu do art. 15zzzia ust. 1 pkt 2c, poniżej zamieszczamy do pobrania dane dotyczące szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej.

Metryka 2473_Osnowa_pozioma_6.124.25 [zip - 1584 KB]

Metryka 2473_Osnowa_pozioma_6.124.26 [zip - 1753 KB]

Metryka 2473_Osnowa_pozioma_6.125.24 [zip - 746 KB]

Metryka 2473_Osnowa_pozioma_6.125.25 [zip - 104 MB]

Metryka 2473_Osnowa_pozioma_6.125.26 [zip - 79 MB]

Metryka 2473_Osnowa_pozioma_6.126.24 [zip - 1819 KB]

Metryka 2473_Osnowa_pozioma_6.126.25 [zip - 112 MB]

Metryka 2473_Osnowa_pozioma_6.126.26 [zip - 50 MB]

Metryka 2473_Osnowa_pozioma_6.127.25 [zip - 52 MB]

Metryka 2473_Osnowa_pozioma_6.127.26 [zip - 21 MB]

Metryka 2473_Osnowa_pozioma_6.128.25 [zip - 958 KB]

Metryka 2473_Osnowa_Wysokościowa [zip - 76 MB]

E-OPERATInformacja o sposobie składania operatów technicznych w formie elektronicznej do ODGiK w Rybniku.

Operaty techniczne w formie elektronicznej mogą być składane przez Wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych jedynie za pośrednictwem aplikacji GEO-INFO i.KERG oraz muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W przypadku gdy Wykonawca:
1. prowadzi działalność gospodarczą uprawniająca do wykonywania prac geodezyjnych, posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania zgłaszanych prac i jest ich kierownikiem, wówczas operat podpisuje elektronicznie Wykonawca pracy,
2. prowadzi działalność gospodarczą uprawniająca do wykonywania prac geodezyjnych, ale nie jest kierownikiem prac, wówczas operat podpisują elektronicznie Wykonawca i kierownik pracy geodezyjnej.
Operat elektroniczny. Każdy dokument wchodzący w skład operatu technicznego należy zapisać do kolorowych, wielostronicowych plików w formacie PDF, w rozdzielczości 300 dpi: jeden dokument = jeden plik (z wyjątkiem szkiców polowych, których nie należy łączyć w wielostronicowe pliki) . Pliki dokumentów należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym i oznaczyć zgodnie z § 71 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 263, poz. 1572) według wzoru:
02_6640.1.11.2020_EGiB_wykaz zmian danych ewidencyjnych.pdf, gdzie: 02 – pozycja w spisie dokumentów 6640.9.39.2017 - nr kancelaryjny zgłoszenia pracy geodezyjnej EGiB – nazwa bazy danych PZGiK wykaz zmian danych ewidencyjnych – nazwa dokumentu (według załącznika 1)
W przypadku dokumentów „ogólnych”, takich jak: sprawozdanie techniczne, dzienniki pomiarowe, szkice polowe, itp. w nazwie pliku można pominąć nazwę bazy danych PZGiK. Operat należy spakować do formatu skompresowanego (preferowany ZIP) o nazwie „operat techniczny IZ” (gdzie IZ to identyfikator zgłoszenia np. 6640.1.11.2020) i przesłać jako komentarz do zgłoszenia pracy geodezyjnej w aplikacji GEO-INFO i.KERG. Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych należy przesłać jako osobny plik w komentarzu do zgłoszenia pracy geodezyjnej w aplikacji GEO-INFO i.KERG.
Operat elektroniczno – analogowy. Część analogową operatu, w skład której wchodzą dokumenty, takie jak: protokół z czynności przyjęcia granic, protokół z czynności ustalenia granic, protokół z czynności wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych, kopie protokołów granicznych oraz aktów ugody, dowody doręczeń zawiadomień i kopie doręczeń wezwań oraz inne dokumenty, których nie sporządzono w wersji elektronicznej (pełnomocnictwa stron, szkice sporządzone ręcznie i inne) wraz z zawiadomieniem o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych należy złożyć na kancelarii tutejszego urzędu w teczce z opisem „CZĘŚĆ ANALOGOWA OPERATU ELEKTRONICZNO - ANALOGOWEGO”.
Wszystkie dokumenty wchodzące w skład operatu technicznego (również te, które są składane w wersji analogowej) należy zapisać/przetworzyć do kolorowych, wielostronicowych plików w formacie PDF, w rozdzielczości 300 dpi: jeden dokument = jeden plik (z wyjątkiem szkiców polowych, których nie należy łączyć w wielostronicowe pliki). Pliki dokumentów należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym i oznaczyć zgodnie z § 71 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 263, poz. 1572) według wzoru opisanego powyżej w informacjach dotyczących operatu elektronicznego. Wszystkie dokumenty składające się na operat techniczny zapisane i przetworzone do postaci elektronicznej należy bez zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych (zawiadomienie znajduje się w części analogowej) spakować do formatu skompresowanego (preferowany ZIP) o nazwie „operat techniczny IZ” (gdzie IZ to identyfikator zgłoszenia np. 6640.1.11.2020) i przesłać jako komentarz do zgłoszenia pracy geodezyjnej w aplikacji GEO-INFO i.KERG. Datę wpływu operatu do ODGiK stanowi data wpływu widniejąca na zawiadomieniu dołączonym do części analogowej operatu elektroniczno-analogowego.
Załącznik 1 – wykaz nazw dokumentów: zawiadomienie/ spis dokumentów/ sprawozdanie techniczne/ wywiad terenowy/ szkic polowy/ dziennik pomiarowy/ obliczenia/ wykaz współrzędnych/ wykaz zmian danych ewidencyjnych/ kopia mapy wynikowej/ protokół z czynności przyjęcia granic/ protokół z czynności ustalenia granic/ protokół z czynności wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych/ kopia protokołu granicznego/ kopia aktu ugody/ dowody doręczeń zawiadomień/ kopie doręczeń wezwań/ dokument inny.

UWAGA WYKONAWCY !

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-Cov-2) zwracamy się z prośbą, aby do odwołania sprawy w naszym wydziale załatwiać WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną. Tylko w sprawach nie cierpiących zwłoki można skorzystać z wizyty w urzędzie, po uprzedniej rezerwacji terminu i godziny:

- udostępnianie materiałów (punkt obsługi klientów) 32 43 92 354,

- zgłoszenia prac i uwierzytelnianie dokumentacji 32 43 92 368,

- weryfikacja operatów 32 43 92 357 i 32 43 92 359.

Operaty techniczne oraz wszelkiego rodzaju wnioski w formie analogowej należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika na parterze lub przysyłać pocztą tradycyjną na adres:

Prezydent Miasta Rybnika

ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik

Zachęcamy do korzystania z załatwiania spraw poprzez aplikację i.KERG i drogą mailową (wymagany podpis elektroniczny). Wszystkie wątpliwości dotyczące protokołów weryfikacji prosimy wyjaśniać telefonicznie. Uruchomiona została strona internetowa naszego wydziału dostępna pod adresem www.geodezja.rybnik.eu na której będziemy zamieszczać aktualne informacje dotyczące pracy wydziału.

Pogląd Głównego Geodety Kraju w sprawie uzyskiwania przez projektantów danych ewidencji gruntów i budynków. 

Metryka Pogląd Głównego Geodety Kraju [pdf - 301 KB]

Uwaga - Protokoły weryfikacji /dotyczy wykonawców korzystających z aplikacji i.KERG/.

Nawiązując do zapisów umowy dotyczącej usług dostępnych w aplikacji i.KERG, z dniem 16.10.2019 r. przekazywanie wykonawcom prac geodezyjnych protokołów weryfikacji będzie się odbywało w postaci elektronicznej z wykorzystaniem ww. aplikacji. Zgodnie z § 3 pkt 3 umowy, o której mowa powyżej, usługobiorca podpisując umowę wyraził zgodę na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tu: aplikacja i.KERG).

Uwaga Wykonawcy!

Dla punktów granicznych, których położenie zostało określone podczas pomiarów terenowych niepoprzedzonych rozgraniczeniem nieruchomości, wznowieniem znaków granicznych, wyznaczeniem punktów granicznych czy też ustaleniem ich położenia (zał. 4a – Katalog obiektów EGiB – do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) czyli dla punktów, których położenie zostało określone podczas ich ponownego pomiaru np. podczas czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi – atrybut ZRD przyjmuje wartość 2. W nawiązaniu do wyżej przytoczonego przepisu należy w opracowaniach geodezyjnych zgłaszanych po 01.02.2019 r. przekazywanych do tutejszego ośrodka dla w/w punktów nadawać atrybut ZRD 2.

Uwaga! Treść mapy do celów projektowych.

Zgodnie z § 78 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263 poz. 1572 teks jednolity) do sporządzenia mapy do celów projektowych wykonawca wykorzystuje opracowania planistyczne oraz projekty budowlane i inne dokumenty objęte pozwoleniem na budowę dotyczące terenu projektowanej inwestycji lub terenów sąsiednich. Natomiast § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133 teks jednolity) wskazuje, że treścią map do celów projektowych powinny być również opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, nieprzekraczalne linie zabudowy itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wyżej przytoczony przepis należy stosować dla opracowaniach zgłoszonych po 15.03.2019 r.

Uwaga! Wnioski dotyczące aktualizacji informacji zawartych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z art. 24 ust. 2b pkt 1h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 tekst jednolity ze zmianami) aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze czynności materialno-technicznej na wniosek zainteresowanego podmiotu ewidencyjnego. We wniosku tym należy wskazać (nie dołączać do wniosku) dokumentację geodezyjną przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierającą dokumenty będące podstawą wprowadzenia zmian do bazy ewidencji gruntów i budynków. Dokumenty te nie muszą być załączane do wniosku, gdyż znajdują się w zasobie.

Uwaga! Łączenie i podział działek. - AKTUALIZACJA

Wykonawca prac geodezyjnych, którego zamiarem jest połączenie i podział działki, zgłaszając pracę geodezyjną wskazuje następujące cele: aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz mapa z projektem podziału nieruchomości (praca ta może również zostać zgłoszona jako dwie odrębne prace geodezyjne).

W przypadku gdy zmianie ulega powierzchnia działki, bądź użytki gruntowe pracę należy wykonać dwuetapowo, gdyż w pierwszym etapie należy do bazy danych ewidencyjnych wprowadzić udokumentowane zmiany w celu zastąpienia danych niezgodnych ze stanem faktycznym, stanem prawnym, czy też zastąpienia danymi zgodnymi z obowiązującymi standardami technicznymi. Na tym etapie można połączyć działki. Dopiero po zaktualizowaniu danych możliwe jest przyjęcie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatu technicznego z projektem podziału nieruchomości. Aktualizacja danych ewidencji gruntów następuje w drodze czynności materialno-technicznej, na wniosek zainteresowanego podmiotu zgodnie z art. 24 ust. 2b pkt 1h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725). Podstawą wprowadzenia zmian do ewidencji gruntów i budynków jest wykaz zmian danych ewidencyjnych. Należy również pamiętać, że pola powierzchni działek powinny zostać policzone zgodnie ze standardami określonymi w § 61 i § 62 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393).

W przypadku pełnej zgodności danych ewidencyjnych działek (powierzchnia i użytki gruntowe) połączenie i ponowny podział można wykonać jednoetapowo. Podczas rezerwacji numerów działek za pośrednictwem aplikacji i.KERG należy wskazać jednocześnie wszystkie działki biorące udział w połączeniu, określić ilość działek jakie mają powstać po podziale, wybrać „akcję” podział, a następnie w przypadku kiedy występują różne mianowniki zwrócić się do pracownika ODGiK o dokończenie rezerwacji .

Uwaga !

Informacja dotycząca planowanego dojazdu do nowo wydzielanych działek.

Metryka Informacja dla geodetów [pdf - 558 KB]
  

Informujemy, że w operatach technicznych będących wynikiem prac zgłoszonych po dniu 1 września 2017 r. należy zamieszczać następujące dokumenty:

1. w operatach sytuacyjnych powinny znaleźć się:

a) wykaz współrzędnych zawierający wszystkie dane z pomiaru z odpowiednimi kodami obiektów;

b) wykaz współrzędnych będący odzwierciedleniem przekazywanej roboczej bazy danych, zawierający współrzędne punktów do wprowadzenia na mapę (bez pikiet, których położenie było jedynie kontrolowane) wraz z kodami obiektów;

2. w operatach prawnych, lub zawierających dane dotyczące punktów granicznych, powinny znaleźć się:

a) w przypadku pomiaru punktów granicznych :

i. wykaz współrzędnych zawierający wszystkie dane z pomiaru z odpowiednimi kodami obiektów,

ii. porównanie współrzędnych i atrybutów punktów granicznych z bazy danych pzgik i z pomiaru,

iii. wykaz współrzędnych będący roboczą bazą danych, zawierającą dane do wprowadzenia – współrzędne i wszystkie atrybuty, przy czym w bazie mogą znaleźć się jedynie te punkty graniczne, których współrzędne się zmieniają (różnica współrzędnych pomiędzy bazą a danymi z pomiaru przekraczająca 15 cm dla punktów stabilizowanych i 25 cm dla niestabilizowanych, lub punkt był pomierzony na nieaktualną osnowę);

b) w przypadku gdy punkty graniczne nie były pomierzone a zmieniły się jedynie atrybuty (np. ZRD z 2 na 1):

i. współrzędne punktu nie są umieszczane w wykazie współrzędnych,

ii. punkt nie jest zamieszczany w porównaniu współrzędnych i atrybutów punktów granicznych,

iii. wykaz współrzędnych będący roboczą bazą danych, zawierającą dane do wprowadzenia – współrzędne z bazy danych pzgik i wszystkie atrybuty (zmieniane i pozostające bez zmian).

UWAGA !

W związku ze stanowiskami Głównego Geodety Kraju oraz Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, które otrzymaliśmy w odpowiedzi na nasze zapytanie dotyczące zasad zgłaszania prac geodezyjnych obejmujących powierzchnię całego miasta informujemy, że każda praca geodezyjna winna być zgłaszana oddzielnie. Określanie obszaru, celu i rodzaju zgłaszanych prac powinno być zgodne z prawdą i stanem faktycznym oraz nie może służyć obejściu przepisów art. 40d ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 ze zmianami). Ponad to Główny Geodeta Kraju wskazuje, że „zgłoszenie uzupełniające” nie może być wykorzystywane do rozszerzania obszaru opracowania czy też do dodawania nowego celu lub rezultatu zgłoszonych prac. W związku z powyższym informujemy, że w naszej jednostce przyjmujemy wyżej opisaną interpretację przepisów prawa. Prace, które są realizowane w formie „zgłoszenia otwartego na obszarze całego miasta” nie mogą być kontynuowane jeśli nie dotyczą jednej pracy geodezyjnej.

Płatności internetowe w Systemie GPUE (Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych).

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w ramach Geoinformacyjnej Platformy Usług Elektronicznych (opartej na oprogramowaniu Geo-Info) w Urzędzie Miasta Rybnika od dnia 15.12.2016r. udostępniono płatności internetowe, pozwalające na szybkie i wygodne opłacanie on-line należności z tytułu udostępniania materiałów zasobu w ramach zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych. Usługa elektronicznego wnoszenia opłat będzie dostępna w aplikacji i.KERG przez system Paybynet, którego operatorem jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

System Paybynet działa w schemacie bezpośredniego przelewu z potwierdzeniem, czyli z rachunku bankowego Geodety na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika - co zapewnia spełnienie obowiązków związanych z opłatami publiczno-prawnymi.

Jako pierwsi z usługi bezpośrednich płatności internetowych mogą korzystać klienci następujących banków:                                         http://www.paybynet.pl/dla-internauty/sprawdz-swoj-bank/

Więcej informacji na temat płatności znajdziecie Państwo na stronach dostawcy rozwiązania: www.paybynet.pl

UWAGA !!!

W nawiązaniu do zapisów § 61 i § 62 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jedn. z 2015 r, poz. 542) informujemy, że na terenie Miasta Rybnika w grudniu 2009 r. zostały zakończone prace geodezyjne dotyczące modernizacji szczegółowej osnowy poziomej II i III klasy w związku z czym, punktami granicznymi spełniającymi warunek określony w § 61 („… położenie względem osnowy geodezyjnej 1 klasy zostało określone na podstawie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych z błędami średnimi nieprzekraczającymi 0,30 m ..”) mogą być jedynie punkty graniczne, dla których dane o ich położeniu zostały pozyskane w oparciu o punkty zmodernizowanej osnowy (pomierzone po 2009 r.) lub pomierzone techniką RTK w systemie ASG-EUPOS.

UWAGA !!!

W związku z częstymi pytaniami wykonawców prac geodezyjnych, w zakładce "Druki i mapy przeglądowe" opublikowana została tabela przekodowań obiektów dla rejestrów PRPOG, BDSOG, EGiB, BDOT500, GESUT wg rozporządzeń na kody w SIP GEO-INFO.  Link do tabeli TUTAJ

Link do GEO-INFO i.KERG: https://geodeta.gpue.rybnik.eu

 Wykaz terenów zamkniętych

Metryka Wykaz terenów zamkniętych MON_2019-05-07 [xls - 16 KB]

Metryka Wykaz terenów zamkniętych PKP_2019-05-07 [xls - 109 KB]

 
 
Odsłon strony: 46496 Metryka
Redaktor: Joanna Kluba (Kierownik Referatu G-II)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2020-07-02 Aktualizacja treści
2020-07-02 Aktualizacja treściSławomir Hoła (Inspektor G-II)
2020-07-02 Aktualizacja treści
2020-07-02 Aktualizacja treściSławomir Hoła (Inspektor G-II)
2020-07-02 Aktualizacja treści
2020-07-02 Aktualizacja treściSławomir Hoła (Inspektor G-II)
2020-07-02 Aktualizacja treści
2020-07-02 Aktualizacja treściSławomir Hoła (Inspektor G-II)
2020-07-02 Aktualizacja treści
2020-07-02 Aktualizacja treściSławomir Hoła (Inspektor G-II)
2020-07-02 Aktualizacja treści
2020-07-02 Aktualizacja treściSławomir Hoła (Inspektor G-II)
2020-07-02 Aktualizacja treści
2020-07-02 Aktualizacja treściSławomir Hoła (Inspektor G-II)
2020-07-02 Aktualizacja treści
2020-07-02 Aktualizacja treściSławomir Hoła (Inspektor G-II)
2020-07-02 Aktualizacja treści
2020-07-02 Aktualizacja treściSławomir Hoła (Inspektor G-II)
2020-07-02 Aktualizacja treści
2020-07-02 Aktualizacja treściSławomir Hoła (Inspektor G-II)
2020-06-22 Aktualizacja treści
2020-06-22 Aktualizacja treściSławomir Hoła (Inspektor G-II)
2020-06-22 Aktualizacja treści
2020-06-22 Aktualizacja treściSławomir Hoła (Inspektor G-II)
2020-06-22 Aktualizacja treści
2020-06-22 Aktualizacja treściSławomir Hoła (Inspektor G-II)
2020-03-23 Aktualizacja treściSławomir Hoła (Inspektor G-II)
2020-03-23 Aktualizacja treści
2020-03-13 Aktualizacja treściIzabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II)
2020-03-13 Aktualizacja treści
2020-02-25 Aktualizacja treściIzabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II)
2020-02-25 Aktualizacja treści
2020-02-20 Aktualizacja treściIzabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II)
2020-02-20 Aktualizacja treści
2020-02-18 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2020-02-18 Aktualizacja treści
2019-12-23 Aktualizacja treściSławomir Hoła (Inspektor G-II)
2019-12-23 Aktualizacja treści
2019-10-17 Aktualizacja treściIzabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II)
2019-10-17 Aktualizacja treści
2019-10-15 Aktualizacja treściIzabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II)
2019-10-15 Aktualizacja treści
2019-05-10 Aktualizacja treściIzabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II)
2019-05-10 Aktualizacja treści
2019-03-12 Aktualizacja treściIzabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II)
2019-03-12 Aktualizacja treści
2019-03-08 Aktualizacja treściIzabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II)
2019-03-08 Aktualizacja treści
2019-03-08 Aktualizacja treściIzabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II)
2019-03-08 Aktualizacja treści
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.