"Benchmarking usług publicznych" 2022 - 2024

W dniu 3 lutego 2022 r. pomiędzy Urzędem Miasta Rybnika a Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów zostało zawarte porozumienie dotyczące współudziału w realizacji przedsięwzięcia "Benchmarking usług publicznych" 2022-2024, którego organizatorem jest Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Benchmarking jest praktyką stosowaną w zarządzaniu i polega na porównywaniu procesów oraz praktyk stosowanych przez własną jednostkę ze stosowanymi w jednostkach uznawanych za najlepsze w analizowanej dziedzinie. Wynik takiej analizy jest podstawą doskonalenia oraz twórczego adaptowania najlepszych praktyk.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w celu podnoszenia jakości usług publicznych przez optymalizację funkcjonujących w jednostkach systemów zarządzania z wykorzystywaniem benchmarkingu.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w czterech obszarach:
1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej; gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2. zadania ustawowo zlecone jst - ze szczególnym uwzględnieniem poziomu dofinansowania,
3. inwestycje: proces opiniowania dokumentacji projektowych, realizacja inwestycji miejskich, realizacja remontów i inwestycji.
4. funkcjonowanie urzędu: e-usługi i cyfryzacja.

oraz w trzech cyklach:
1. I cykl: od 1.03.2022 - 31.12.2022,
2. II cykl: od 1.01.2023 - 31.12.2023,
3. III cykl: od 1.01.2024 - 31.12.2024.

Koordynatorem benchmarkingu w Urzędzie Miasta Rybnika jest Pani Agnieszka Merkel. Funkcję zastępcy koordynatora benchmarkingu pełni Pani Anna Starnawska.

Więcej informacji na stronie: https://benchmarking.silesia.org.pl/