Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminy
Termin składania uwag
2020-03-19 - 2020-03-26
Opublikował
Dokumenty