Dotyczy
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2015 r. w obszarze: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Termin składania dokumentów
2015-02-03
Termin rozstrzygnięcia
2015-02-23
Data publikacji