Dotyczy
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2015 r. w obszarze: działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
Termin składania dokumentów
2015-02-03
Termin rozstrzygnięcia
2015-02-18
Data publikacji
Szczegóły