Dotyczy
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2015 r. w obszarze: działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
Termin składania dokumentów
3 lutego 2015
Termin rozstrzygnięcia
18 lutego 2015
Opublikował