Dotyczy
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2015 r. realizacji zadań w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Termin składania dokumentów
2015-06-29
Termin rozstrzygnięcia
2015-07-13
Data publikacji