Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2017-2018 zadania publicznego w obszarze: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 1.10. działania ukierunkowane na osiągnięcie celów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika poprzez stworzenie i wdrożenie Programu animacyjno-partycypacyjnego na obszarach rewitalizacji w ramach projektu pn. „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Termin składania dokumentów
2017-05-09
Termin rozstrzygnięcia
2017-05-31
Data publikacji
Szczegóły