Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2017- 2018 zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działań ukierunkowanych na osiągnięcie celów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika.
Termin składania dokumentów
2017-07-04
Termin rozstrzygnięcia
2017-07-15
Data publikacji
Szczegóły