Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2018 – 2020 zadania publicznego w zakresie: Zadanie 1: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, Podzadanie: 1.7. Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Rybniku przy ul. Stanisława Konarskiego 49
Termin składania dokumentów
2017-12-15
Termin rozstrzygnięcia
2017-12-27
Data publikacji
Szczegóły