Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 r. realizacji zadań publicznych w obszarze: działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
Termin składania dokumentów
2018-12-19
Termin rozstrzygnięcia
2019-01-15
Data publikacji
Szczegóły