Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w roku 2021 realizacji zadania publicznego w obszarze Zadanie 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, Podzadanie 1.10. Wykonywanie usług opiekuńczych (podstawowych, pielęgnacyjnych, specjalistycznych) oraz usług sąsiedzkich w ramach projektu „System wsparcia rybnickich seniorów” pn.: Realizacja usług opiekuńczych w tym specjalistycznych oraz usług sąsiedzkich.
Termin składania dokumentów
15 grudnia 2020
Termin rozstrzygnięcia
28 grudnia 2020
Opublikował