Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w latach 2021-2022 realizacji zadania publicznego w obszarze Zadanie 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, Podzadanie 1.2. prowadzenie klubu seniora w Rybniku przy ul. Orzeszkowej 17
Termin składania dokumentów
14 grudnia 2020
Termin rozstrzygnięcia
28 grudnia 2020
Opublikował