Dotyczy
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2023 roku realizacji zadania publicznego w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (30 miejsc)
Termin składania dokumentów
16 grudnia 2022
Termin rozstrzygnięcia
30 grudnia 2022
Opublikował
Karina Krentusz (Inspektor PS-I) dnia 25 listopada 2022