Dotyczy
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2024 roku realizacji zadania publicznego w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych kobiet z terenu Miasta Rybnika (15 miejsc)
Termin składania dokumentów
7 grudnia 2023
Termin rozstrzygnięcia
22 grudnia 2023
Opublikował