Sprawa
PS.042.2.2015
Treść
  • VI DNI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (DNI NGO)
    23 lutego 2015 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    W dniach od 12-19 czerwca br. Miasto Rybnik organizuje VI Dni Organizacji Pozarządowych (DNI NGO) w związku z realizowanym projektem pn. Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego, współfinansowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zapraszamy stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne i inne podmioty ekonomii społecznej do wzięcia udziału w przedsięwzięciu poprzez wystawienie stoiska z produktami wytworzonymi przez członków bądź zaprezentowanie profilu działalności organizacji. TERMIN ZGŁASZANIA UDZIAŁU: 20 marca 2015 r. UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY. Szczegóły oraz karty zgłoszenia dostępne poniżej.