Sprawa
2019-114730
Treść
 • Zachęcamy do zgłaszania propozycji zadań priorytetowych do programu współpracy na 2020 rok
  3 września 2019

  Miasto Rybnik od lat podejmuje współpracę z sektorem pozarządowym w zakresie realizacji zadań, służących poprawie jakości życia oraz zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w wielu sferach ich aktywności. Współpraca to fundament społeczeństwa obywatelskiego, stanowiący istotny czynnik integrujący i aktywizujący społeczność lokalną w diagnozowaniu i rozwiązywaniu lokalnych problemów. Cele, zasady i formy współpracy, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny wynikać z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Program ten jest podstawowym dokumentem wyznaczającym warunki dla realizacji konstytucyjnej zasady pomocniczości i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ale przede wszystkim wskazuje zadania priorytetowe w najważniejszych obszarach życia mieszkańców, które miasto zamierza realizować we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

   

  Biorąc pod uwagę powyższe zachęca się do przeanalizowania działań dotychczas podejmowanych na rzecz lokalnej społeczności (tu pomocny będzie link do Programu współpracy (…) na 2019 r. https://bip.um.rybnik.eu/docs/um/2018/11/13/file_10542943.pdf) oraz zgłaszania propozycji zadań priorytetowych wraz z uzasadnieniem, które Państwa zdaniem powinny być ujęte w programie współpracy na 2020 rok.

   

  Należy pamiętać, że zaproponowane zadania powinny wynikać z przyjętych/planowanych dokumentów strategicznych i być spójne z polityką miasta w danym obszarze działania, w tym z Wieloletnim programem współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020 
  (link: http://bip.um.rybnik.eu/docs/2015/11/23/file_3332654.pdf).

   

  Stosowną informację proszę przekazać do Wydziału Polityki Społecznej na adres e-mail ngo@um.rybnik.pl) do dnia 13 września br.  W przypadku pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu 32 43 92 007 lub 32 43 92 006. 

   

  Informuje się również o ograniczeniu zadań oraz wydatków na zlecanie zadań w 2020 roku, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na kilkudziesiąciomilionowy zwrot podatku od nieruchomości dotyczący budowli zlokalizowanych w wyrobiskach górniczych oraz brak rekompensaty z tytułu utraconych wpływów w związku ze zmniejszeniem stawki podatku PIT z 18 na 17 procent oraz ulgą termomodernizacyjną.

Więcej...