Sprawa
2019-121957
Treść
 • ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ
  12 września 2019
  ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ


  Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zmianami) zaprasza się do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku Zarządzeniem nr 45/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w obszarze: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą:

  „ŚWIADCZENIE USŁUG WSPIERAJĄCYCH, KTÓRE MAJĄ NA CELU UMOŻLIWIENIE LUB WSPOMAGANIE NIEZALEŻNEGO ŻYCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI ASYSTENCJI OSOBISTEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA RYBNIKA”

  Zgodnie z art. 15 ust. 2d ww. ustawy w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

  Zgłoszenia można dokonać na załączonym formularzu, który należy złożyć w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku (pok. nr 17), ul. Żużlowa 25, 44-200 Rybnik.  UWAGA!
  Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych
  upływa 17 września 2019 r. o godzinie 16.00

Więcej...