Sprawa
2019-140278
Treść
  • Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej
    25 października 2019
    Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2020 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Termin zgłaszania kandydatów upływa 8 listopada 2019 r. o godzinie 13.00.

Więcej...
Szczegóły