Sprawa
2020-41385
Treść
 • Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej
  26 marca 2020

  ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW
  NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

  Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późń. zm.) zaprasza się do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych
  w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku, zadania publicznego
  polegającego na organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich w formie półkolonii, kolonii, obozu, w obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

  Zgodnie z art. 15 ust. 2d ww. ustawy, w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

  Zgłoszenia można dokonać na załączonym formularzu, który należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 lub przesłać w formie skanu na adres mailowy: ngo@um.rybnik.pl.

  UWAGA!

  Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej upływa 7 kwietnia 2020 r.

Więcej...
Szczegóły