Sprawa
2022-80222
Treść
  • Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej
    26 maja 2022
    Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późń. zm.) zaprasza się do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2022 roku zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości – organizacja wydarzeń, mających na celu promocję przedsiębiorczości oraz kreowanie pomysłów na biznes, polegającego na organizacji na terenie Miasta Rybnika wydarzenia pn. Rybnik dla Biznesu.

Więcej...
Szczegóły
Metryka formularz [rtf - 94 KB]
formularz [pdf - 26 KB]
zaproszenie [rtf - 69 KB]
zaproszenie [pdf - 17 KB]