Sprawa
Konkurs
Treść
  • ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ
    30 stycznia 2013 Julia Wójcik (Naczelnik Wydziału K)
    Prezydent Miasta Rybnika Zarządzeniem Nr 19/2013 w dniu 17 stycznia 2013 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2013 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze: działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Zgodnie z ww. ogłoszeniem oferty złożone w konkursie podlegają zaopiniowaniu przez Komisję Konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mają możliwość zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych we wskazanym wyżej obszarze. Zgłoszenia można dokonać na formularzu zgłoszeniowym, który należy złożyć do dnia 25 lutego 2013 roku w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

  • Konkursu na Najlepsze Partnertswo
    2 października 2013 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    Trwa III edycja Konkursu na Najlepsze Partnerstwo Społeczne organizowanego przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Biuro Projektowe w Polsce (UNDP) oraz Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (Krajowy Ośrodek EFS). Ideą Konkursu na Najlepsze Partnerstwo Społeczne jest promocja partnerstw zaangażowanych w tworzenie trwałych i stabilnych przedsięwzięć społecznych. Kategoria I: Najlepsze Partnerstwo Społeczno-Prywatne 2013 Roku. Kategoria II: Najlepsze Partnerstwo Społeczno-Publiczne 2013 Roku. Termin zgłaszania upływa 6 października 2013 roku. Regulamin oraz pozostałe informacje znajdują się na stronie: http://partnerstwo.roefs.pl/konkurs-edycja-2013/o-konkursie/