Sprawa
Konkurs MPiPS
Treść
  • Konkurs MPiPS „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”
    26 lutego 2013 Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II)
    Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów będących operacjonalizacją programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, do którego zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność mającą na celu umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. W konkursie mogą brać udział także niepubliczne podmioty pomocy społecznej działające w formie samopomocy osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Szczegóły dotyczące konkursu dostępne po kliknięciu na poniższy link:

Dokumenty do pobrania