Sprawa
EK-I.605.12.2013
Treść
  • MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ
    7 marca 2013 Julia Wójcik (Naczelnik Wydziału K)
    Zgodnie z art. 15 ust. 2a-2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego w celu opiniowania złożonych ofert wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Zgłoszeń można dokonać na formularzu zgłoszeniowym, który należy złożyć do 12 marca 2013 r. w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2. Formularz zgłoszenia w załączeniu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ekologii Urzędu Miasta Rybnika pokój 013 telefon: 32 43 92 013 e-mail: ekologia@um.rybnik.pl

Dokumenty do pobrania