Sprawa
2013/100025
Treść
  • ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ
    15 listopada 2013 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) mają możliwość zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych na realizację w 2014 roku zadania publicznego pod nazwą organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowana w formie żłobka. Szczegóły dostępne poniżej: