Sprawa
PS.042.3.2014
Treść
  • IV DNI NGO
    28 stycznia 2014 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    W dniach od 11-15 czerwca br. Miasto Rybnik organizuje IV Dni Organizacji Pozarządowych (DNI NGO) w związku z realizowanym projektem pn. Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego, współfinansowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zapraszamy stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne i inne podmioty ekonomii społecznej do wzięcia udziału w przedsięwzięciu poprzez wystawienie stoiska z produktami wytworzonymi przez członków bądź zaprezentowanie profilu działalności organizacji. TERMIN ZGŁASZANIA UDZIAŁU: 14 marca 2014 r. UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY. Szczegóły oraz karty zgłoszenia dostępne poniżej.