Sprawa
Ek I
Treść
  • Możliwości wskazywania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert
    28 lutego 2014 Julia Wójcik (Naczelnik Wydziału K)
    Zgodnie z art. 15 ust. 2a-2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego w celu opiniowania złożonych ofert wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Zgłoszeń można dokonać na formularzu zgłoszeniowym, który należy złożyć do 10 marca 2014 r. w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2. Szczegóły oraz formularz zgłoszenia w załączeniu.