Sprawa
PS.033.62.2014
Treść
  • konkursu grantowego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
    24 lipca 2014 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    W lipcu 2014 roku uruchomiony zostanie lokalny konkurs grantowy w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich dla województwa śląskiego. Operatorami konkursu będą: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fundusz Lokalny Ramża. Kto i na jakie działania będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie? Młode organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zarejestrowane nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku; roczny budżet organizacji nie może przekraczać kwoty 25 tys. zł. Organizacje będą mogły otrzymać dofinansowanie na realizację zadań publicznych z zakresu wszystkich sfer działalności pożytku publicznego lub też na rozwój organizacji (np. sprzęt biurowy, sprzęt związany z obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe sfinansowanie kosztów osobowych związanych z obsługa księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług, pomoc w opracowaniu merytorycznym planów rozwoju). Grupy nieformalne – nie mniej niż 3 osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupy nieformalne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie samodzielnie lub z innym podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego. O jakie dofinansowanie będzie można się ubiegać? Maksymalna kwota dofinansowania, o jakie będzie można wnioskować będzie wynosić 5000 zł. Kiedy będzie można realizować projekty? Projekty będzie można realizować w okresie od 1 września do 30 listopada 2014 r. Kiedy zostanie ogłoszony konkurs? Ogłoszenie konkursu planowane jest na drugą połowę lipca 2014 r. Okres składania wniosków będzie wynosił 21 dni kalendarzowych.