Sprawa
DNI NGO
Treść
  • PRZEDŁUŻAMY TERMIN ZGŁASZANIA SIĘ DO UDZIAŁU W V DNIACH NGO DO 20 SIERPNIA!!!
    25 lipca 2014 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    W dniach od 6 do 20 grudnia br.Miasto Rybnik organizuje V Dni Organizacji Pozarządowych (DNI NGO). Celem DNI NGO jest szeroko rozumiana promocja podmiotów ekonomii społecznej,zwiększenie ich potencjału oraz intensyfikacja współpracy z instytucjami rynku pracy,pomocy i integracji społecznej,jednostkami samorządu terytorialnego oraz przedstawicielami lokalnych przedsiębiorstw i mediów. Zapraszamy stowarzyszenia,fundacje,kluby sportowe,warsztaty terapii zajęciowej,spółdzielnie socjalne i inne podmioty ekonomii społecznej do wzięcia udziału w przedsięwzięciu poprzez wystawienie stoiska z produktami wytworzonymi przez członków bądź zaprezentowanie profilu działalności organizacji. Zachęcamy również do zaprezentowania się podczas trwania ww.imprezy w ramach programu artystycznego wszelkiego rodzaju zespoły muzyczne,wokalne,grupy teatralne czy też zawodników drużyn sportowych,działające w ww.podmiotach. Zainteresowane udziałem podmioty prosimy o bezpośredni kontakt z koordynatorem projektu –Elżbietą Wolny (Urząd Miasta Rybnika, parter, pokój 006,tel.324392 006, e-mail: spoleczny@um.rybnik.pl). Dni NGO organizowane są w związku z realizowanym projektem pn. Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego,współfinansowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2.Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.” TERMIN ZGŁASZANIA UDZIAŁU: 20 sierpnia 2014r. UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.