Sprawa
2014-238838
Treść
  • Zgłoś swój projekt jako dobrą praktykę!!!
    4 września 2014 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ROPS) w ramach projektu innowacyjnego testującego pn.Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna planuje wydanie publikacji poświęconej dobrym praktykom z zakresu ekonomii społecznej. Celem publikacji jest przedstawienie, wypromowanie i zainspirowanie do wykorzystania przez podmioty ekonomii społecznej i instytucje z nimi współpracujące, nowatorskich rozwiązań służących wzmocnieniu i rozwojowi sektora ekonomii społecznej. Jednocześnie wydanie ma stanowić płaszczyznę prezentacji różnych aspektów praktycznej działalności podmiotów ekonomii społecznej oraz sposobów pogłębiania ich relacji z sektorem administracji publicznej i biznesu. Przykładowe tematy artykułów to: - opis ciekawych przykładów działalności podmiotów ekonomii społecznej oraz innowacyjnych projektów przez nie realizowanych, - z administracją publiczną i/lub środowiskiem biznesu, - rekomendacje dotyczące efektywnego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, - tworzenie środowiska przyjaznego podmiotom ekonomii społecznej. Powyższy katalog pozostaje otwarty – ROPS zachęca do przedstawiania innych propozycji, zgodnych z celem publikacji. Poniżej znajdują się wymogi edycyjne do artykułów: - MS Word, - Marginesy: · górny 2,5 cm; · dolny 2,5 cm; · prawy 2,5 cm; · lewy 2,5 cm, - Czcionka: · podstawowa: Times New Roman - 12 pkt.; - Interlinia (odstęp między wierszami) - 1,5 wiersza, - artykuł może zawierać zdjęcia, - artykuł powinien posiadać bibliografię wraz ze spisem tabel/rysunków itp. na jego końcu, - zalecana objętość artykułu: 10-20 stron maszynopisu. Osoby zainteresowane ROPS serdecznie zaprasza do ich przesyłania drogą elektroniczną na adres: oszewczyk@rops-katowice.pl w terminiedo 22 września 2014 roku. ROPS zastrzega możliwość odmowy publikacji artykułu w przypadku braku zgodności jego tematu z celem publikacji lub dużej liczby nadesłanych materiałów, jak również wprowadzania zmian o charakterze redakcyjnym (za zgodą autora). Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie pod numerem 32 730 68 96 lub mailowo na ww. adres.

Dokumenty do pobrania