Sprawa
2015-57752
Treść
  • Kwestionariusza dla klubów sportowych na potrzeby opracowania Strategii Sportu Rybnika
    6 lipca 2015 Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)
    Zachęcamy kluby sportowe do wypełnienia kwestionariusza, który będzie jedną z podstawowych informacji, niezbędnych do opracowania Strategii Sportu Rybnika. Dane zebrane od wszystkich rybnickich klubów pozwolą na określenie stanu rybnickiego sportu i jego potrzeb, a także pomogą rozstrzygnąć, które kluby i stowarzyszenia powinny być finansowane na podstawie ustawy o sporcie, a które na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.