Sprawa
2015-112913
Treść
  • Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych
    1 grudnia 2015 Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
    Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2016 roku. Termin zgłaszania kandydatów upływa 7 grudnia 2015 r.