Sprawa
2015-121918
Treść
  • składania ofert na realizację zadań publicznych w trybie małego grantu przez generator eNGO
    23 grudnia 2015 Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)
    Informujemy, że od dzisiaj, za pośrednictwem generatora wniosków eNGO, można składać oferty na realizację zadań publicznych w trybie małego grantu, w ośmiu obszarach: 1. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905). 2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 5. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 6. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. 7. Turystyka i krajoznawstwo. 8. Promocja i organizacji wolontariatu.

Dokumenty do pobrania