Sprawa
2016-61391
Treść
  • Informacji dotyczącej ofert składanych w trybie tzw. "małego grantu"
    20 czerwca 2016 Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)
    W dniu 10 maja br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. poz. 570), które dotyczy tzw. „małych grantów”. W nowym wzorze oferty nie przewidziano „punktów” niejako wymuszających podanie m.in. informacji dotyczących opisu poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania, przewidywanych źródeł finansowania zadania, czy dotychczasowego doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju. Zwracamy szczególną uwagę na treść zarządzenia nr 169/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 marca br., którym określono tryb rozpatrywania, kryteria oceny oraz minimalną wysokość wkładu wymaganego od podmiotu składającego ofertę na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (link http://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=214&Id=30049) . Sporządzając ofertę prosimy o dołożenie starań w zakresie wskazania informacji niezbędnych do jej oceny merytorycznej, zgodnie z przyjętymi kryteriami, którymi są: 1) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 2) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizować zadanie publiczne, 3) planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, 4) doświadczenie podmiotu w realizacji podobnych zadań, 5) staranność w wypełnieniu formularza oferty, w tym czytelność opisu kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania, 6) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot.

Dokumenty do pobrania