Sprawa
PS-0717/00281/10
Treść
  • ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2011 ROKU (WSPARCIE)
    11 lutego 2011 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    Zgodnie z ogłoszonymi w dniu 29 grudnia 2010 roku otwartymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku, Prezydent Miasta Rybnika w dniu 11 lutego 2011 r. przyznał dotacje dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), w obszarach: 1.pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 2.ochrona i promocja zdrowia, 3.przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 4.działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 5.kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 6.wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 7.turystyka i krajoznawstwo, 8.działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 9.promocja i organizacja wolontariatu. Wyniki dostępne pod linkiem poniżej:

Dokumenty do pobrania