Sprawa
2016-87099
Treść
  • Informacja w sprawie nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań dotyczących realizacji zadań publicznych.
    1 września 2016
    Informujemy, że w dniu 3 września br. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300). Zgodnie z rozporządzeniem do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oraz ofert złożonych w innym trybie niż otwarty konkurs ofert, zastosowanie mają przepisy dotychczasowe.

Więcej ...
Dokumenty do pobrania