Sprawa
2016-108264
Treść
  • Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej
    27 października 2016
    Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zmianami) zaprasza się do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2017 roku, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. Zgodnie z art. 15 ust. 2d ww. ustawy w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie. Zgłoszenia można dokonać na formularzu, który należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2. UWAGA! Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej upływa 10 listopada 2016 r.

Więcej ...
Dokumenty do pobrania