Sprawa
2017-41899
Treść
  • Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej (Program animacyjno-partycypacyjny)
    25 kwietnia 2017

    Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2017 roku.

    Konkurs na powierzenie zadania publicznego dotyczy stworzenia i wdrożenia Programu animacyjno-partycypacyjnego na obszarach rewitalizacji objętych działaniami projektu pn. „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

    Termin zgłaszania kandydatów upływa 5 maja 2017 r.

Więcej ...