Sprawa
2017/86598
Treść
 • ogłoszenia o naborze wniosków na realizację projektów - lokalnych przedsięwzięć w ramach konkursu FIO - termin do 19 maja 2017 r.
  26 kwietnia 2017

  OGŁOSZENIE Z DNIA 24.04.2017 R. O KONKURSIE

  NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU

  FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - ŚLĄSKIE LOKALNIE

   

  Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fundusz Lokalny „Ramża” oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej  

   

  ogłaszają nabór wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie 2017: realizacja lokalnych przedsięwzięć

   

  Cel konkursu: zwiększenie zaangażowania obywateli (grup nieformalnych i samopomocowych) oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw służących rozwojowi społeczności lokalnych na obszarze województwa śląskiego.

  Adresaci konkursu:

  Młode podmioty, czyli młoda organizacja pozarządowa zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, który został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru/ewidencji nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotację. Roczny budżet podmiotu nie może przekraczać kwoty 25 tys. zł.
  Grupy nieformalne – nie mniej niż 3 osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupy nieformalne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie samodzielnie lub z innym podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego.

   

  Dotacje można przeznaczyć na realizację lokalnych przedsięwzięć w sferach pożytku publicznego, czyli m.in. w obszarze:

  pomocy społecznej, działalności charytatywnej,
  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  turystyki i krajoznawstwa,
  upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
  promocji i organizacji wolontariatu,
  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
    

  ŚRODKI FINANSOWE  PRZEZNACZONE NA DOFINANSOWANIE DOTACJI W 2017 ROKU: 

  335.000,00 złotych

   

  TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW:      

  19 maja 2017 r., godzina 23:59:00

   

  WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW 

  Okres realizacji projektów mieści się w przedziale od 3 lipca do 31 października 2017 roku.

  Kwota wnioskowanej dotacji: 1.500 złotych – 5.000 złotych.

  Wkład własny:  minimum 10%  (wnoszony w formie finansowej lub osobowej).

   

  Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie

  www.slaskielokalnie.pl

   

  Ocena będzie obejmowała kryteria formalne (zgodność wniosku z Regulaminem) oraz merytoryczne (trafność, spójność i racjonalność działań, oddziaływanie, zaangażowanie, skuteczność, racjonalność i adekwatność nakładów). Ocena będzie dokonywana przez niezależnych ekspertów. Będzie miała charakter punktowy. Od oceny merytorycznej nie będzie przysługiwała możliwość odwołania.

   

  Gdzie szukać informacji?

  na stronie  projektu: www.slaskielokalnie.pl

  za pośrednictwem infolinii – tel.: 881 201 333 (od poniedziałku  do piątku  w godz.9.00-16.00)

  w Biurach Partnerskich Projektu

   

   

   Pełny tekst Regulaminu konkursu dostępny na stronie: www.slaskielokalnie.pl

   

   

  Konkurs jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Więcej ...
Dokumenty do pobrania