Sprawa
2017-113950
Treść
 • Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej
  8 listopada 2017

  ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

  NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

   

   

  Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami) zaprasza się do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2018 roku, w obszarze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

   

   

  Zgodnie z art. 15 ust. 2d ww. ustawy w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

   

  Zgłoszenia można dokonać na formularzu, który należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

   

   

  UWAGA!

  Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

  upływa 16 listopada 2017 r.

   

   

   

                                    

   

Więcej ...