Sprawa
2017-117204
Treść
 • Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  22 listopada 2017

   

  OGŁOSZENIE

   

  Prezydent Miasta Rybnika informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku.

   

  Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.) wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności inicjujące działania w zakresie określonym w ust. 1 oraz podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

   

  Do zadań Komisji należy w szczególności:

  a) rejestracja i rozpatrywanie zawiadomień osób i instytucji o przypadkach uzasadniających wszczęcie postępowania o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;

  b) prowadzenie postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu poprzez:
  - interwencję wobec osoby zgłoszonej do leczenia,

  - kierowanie na badanie przez biegłych psychiatrów i psychologów, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania sposobu leczenia,

  - monitorowanie przebiegu leczenia,

  - wnioskowanie do sądu o zarządzenie przymusowego doprowadzenia osób, które uchylają się od poddania się badaniu w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
  do biegłych psychiatrów i psychologów,

  - kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu – w przypadku orzeczonego przez biegłych uzależnienia.

  c) opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta Rybnika;

  d) dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń
  na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta, na podstawie legitymacji
  i upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta;

  e) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Miasta, zakładami pracy, stowarzyszeniami, instytucjami oraz innymi podmiotami w zakresie promocji trzeźwego stylu życia i wartości abstynencji oraz rozwiązywania problemów alkoholowych.

   

  W skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

   

  Wymagania stawiane kandydatom:

  - znajomość przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

  - umiejętność pracy w zespole,

  - znajomość problemów związanych z uzależnieniami.

  Osoby chcące zgłosić swoją kandydaturę, proszone są o złożenie oferty wraz z uzasadnieniem oraz podpisanym formularzem oświadczeń, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia,
  w kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w zamkniętej kopercie
  z dopiskiem „Kandydat na członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku”, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. do godz. 15:30.

  W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Polityki Społecznej pod numerem telefonu
  32 43 92 002.

   

Więcej ...
Dokumenty do pobrania