Sprawa
2017-126522
Treść
 • Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej ,,Senior+" OPS
  7 grudnia 2017

  ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW 

  NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

    

  Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami) zaprasza się do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku Zarządzeniem nr 37/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w obszarze:  Zadanie 1: Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, Podzadanie: 1.9. Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Rybniku przy ul. Stanisława Konarskiego 49

  pod nazwą:

  „PROWADZENIE DZIENNEGO DOMU „SENIOR+” W RYBNIKU
          PRZY UL. STANISŁAWA KONARSKIEGO 49”

   

  Zgodnie z art. 15 ust. 2d ww. ustawy w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

   

  Zgłoszenia można dokonać na załączonym formularzu, który należy złożyć w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku (pok. nr 17),  ul. Żużlowa 25, 44-200 Rybnik.

   

  UWAGA!

  Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych

  upływa 14 grudnia 2017 r. o godzinie 15.00

Więcej ...